اساتید موسسه ماهان کلاس

پیام گنجگلی

استاد پیام گنجگلی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دبیر زیست‌شناسی دبیرستان علامه حلی یک شهر تهران
دبیر زیست‌شناسی واحد ادونس دبیرستان علامه طباطبایی شهر تهران
مدیر باشگاه المپیاد دبیرستان بعثت شهر مشهد
مشاور هیات موسس دبیرستان ساعی شهر گرگان
دبیر دبیرستان‌های دوره دوم سمپاد در ادوار مختلف
مدیر سابق و سرگروه المپیاد زیست‌شناسی واحد ادونس دبیرستان علامه طباطبایی شهر تهران
عضو دپارتمان زیست‌شناسی دوره دوم موسسه‌ی آموزشی مرآت